Yukarı
Çık

ANA SAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    HİZMETLERİMİZ    |    REFERANSLAR    |    İLETİŞİM

İhracat Şirketlerinde Götürü Gider Uygulaması;

09 Aralık 2015, Çarşamba

 

İhracat Şirketlerinin götürü gider yazılması hakkındaki yasal hakkı;

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

 

Giriş

Gelir Vergisi Kanunu’nun "İndirilecek Giderler" başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler sayılmıştır. Bu giderlerin, Vergi Usul Kanunu’nun 227 ve izleyen maddeleri hükümlerinde belirtilen şekilde belgelendirilmesi zorunlu olup, bu hükümler çerçevesinde belgelendirilemeyen giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendi parantez içi hükmü ile, bazı giderlerin Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre belgelendirilemediği, hallerde de ticari kazancın tespitinde indirimine olanak tanınmıştır. Söz konusu hüküm aynen aşağıya alınmıştır:

"İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler."

Götürü gider uygulaması olarak adlandırılabilecek bu düzenleme ile öngörülen, belgesiz gider kaydı olanağıdır. Bu uygulama, yurt dışındaki bazı gerçek giderlerin belgelendirilemediğinin kabulüne dayanmaktadır. Belge düzeninin yeterince işlemediği bazı ülkeler için geçerli sayılabilecek bu kabul, mali sistemin tam anlamıyla uygulandığı bazı gelişmiş ülkelerde yapılan ticari faaliyetleri de kapsaması nedeniyle eleştiriyi hak etmektedir. Zira, belge düzeni konusunda hiç bir aksaklığa meydan vermeyecek derecede sıkı uygulamaların olduğu bir ülkede ticaret yapan mükellefler de yurt dışı işlemleri nedeniyle belgeledikleri giderlere ek olarak bir de belgenemeyen giderleri olduğu gerekçesiyle götürü gider olanağından yararlanabilir. Bu yasa maddesinin kötü niyetli kullanımı, korkarız gelirin yarısını götürüp gider.

Götürü gider olanağı yasa metninde ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler için öngörülmüştür, ancak bu yazımızda ihracata ilişkin düzenlemeleri açıklamaya çalışacağız. Bu konu ile ilgili gelir idaresi uygulamaya yön vermek amacıyla açıklamalar yapmıştır. Temelde 194 ve 197 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile yapılan idari açıklamalar yazımıza ışık tutacaktır.

1. Götürü Gider Uygulamasından Yararlanabilecek Olan Mükellefler

Götürü gider uygulamasından;

  • ihracat,
  • yurt dışında inşaat,
  • yurt dışında onarma,
  • yurt dışında montaj ve teknik hizmetler,
  • uluslararası taşımacılık,

faaliyetinde bulunan, dar mukellefiyet esasında vergilendirilenler de dahil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Bu tür faaliyetleri bulunmayan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesi hükmüne göre götürü gider kaydı ve bu giderleri kazancın tespitinde indirim konusu yapmaları mümkün değildir.

2. Götürü Giderlerin Belgeli Giderlere Ek Olarak Uygulanması

Belgelendirilememiş giderlere karşılık olmak üzere, götürü gider kaydı, mükelleflerin genel esaslara göre belgelendirilmiş giderlerinin gider kaydına engel teşkil etmemektedir. Diğer bir ifadeyle ihracat yapan mükellefler, bu faaliyetleri ile ilgili giderlerinden belgelendirebildiklerini yasal kayıtlarına intikal ettirecekler, buna ek olarak belgelendiremedikleri giderlerine karşılık olarak da götürü gider uygulamasından yararlanabileceklerdir.

3. Götürü Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Azami Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendi parentez içi hükmüne göre, belgeldirilemeyen giderlere karşılık olmak üzere, götürü olarak gider kaydedilebilecek tutar, ihracattan döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşamayacaktır. Sözü edilen hasılat kavramı içinde değerlendirilecek dövizlerin, kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye getirilme şartı bulunmamaktadır.

 

 

 

 

HABER VE DUYURU

 

Devamı »

SİRKÜLER

 

Devamı »

VERGİ TAKVİMİ

 

Devamı »

PRATİK BİLGİLER

 

Devamı »

Sitemap   |   Tasarım : aeronorm.com